" />

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovní pozice VEDOUCÍ ODDĚLENÍ LOVO DIVADLO

  25.04. 2023

Nabízíme:

platové zařazení: 10. platová třída + osobní příplatek a příplatek za vedení až do výše 50 % platu a případné další bonusy

pracovní poměr: celý úvazek, doba určitá - s možností prodloužení na dobu neurčitou

pracovní doba: nerovnoměrná, 40 hod. týdně

nástup: dohodou (ideálně květen, červen 2023)

místo výkonu práce: Centrum kultury LOVOš, 8. května 13, 410 02 Lovosice


Předpoklady:

minimálně středoškolské vzdělání s maturitou (vysokoškolské vzdělání zejména v oblasti kultury, PR či marketingu výhodou)

praxe v oblasti kultury minimálně 5 let

velmi dobré komunikační dovednosti, organizační a řídící schopnosti 

profesionální a příjemné vystupování 

proaktivní přístup k práci

časová flexibilita, kreativita, samostatnost, zodpovědnost a spolehlivost

spolupráce v týmu

výborná znalost českého jazyka

znalost anglického nebo německého jazyka výhodou

pokročilá znalost při vytváření marketingových kampaní a práce na sociálních sítích

způsobilost k právním úkonům, trestní a občanská bezúhonnost

schopnost samostatného rozhodování

zdravotní způsobilost pro výkon práce

řidičský průkaz skupiny B


Popis pracovní pozice:

vedení střediska pod Centrem kultury LOVOš – LOVO Divadlo

zajištění, pořádání a řízení kulturních akci konaných ve městě Lovosice

sestavování rozpočtu oddělení a dohled nad jeho plněním

komunikace s dodavateli, s vedením organizace a s vedením města Lovosice

zajištění propagace, PR a marketingových aktivit v oblasti kultury města Lovosice

spolupodílení se na zajišťování propagace akcí Centra kultury i Města Lovosice, a to ve smyslu propagace veškerých aktivit, které jsou s činností spojeny

zajištění výroby tištěných propagačních materiálů města, provedení a zajištění korektur textů, přebírání hotových děl

správa a průběžná aktualizace sociálních sítí, webových stránek a portálů CK a města – odpovědnost za obsah

v případě potřeby spolupodílení se na zajištění kulturních akcí

zpracování údajů pro zprávu o činnosti střediska za uplynulý rok a průběžné zprávy dle pokynů ředitele organizace

v případě potřeby vykonávání další práce dle pokynů ředitele organizace


Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

přesné označení výběrového řízení

jméno, příjmení, titul uchazeče

datum a místo narození uchazeče

místo trvalého pobytu uchazeče

telefonické a e-mailové spojení uchazeče 

datum a podpis uchazeče


K přihlášce připojte tyto doklady:

životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, získaných oprávněních a certifikátech

souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. (viz příloha výběrového řízení)

úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)


Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte

osobně v kanceláři KC Lovoš na adrese:

Centrum kultury LOVOš

8. května 13

410 02 Lovosice

Na obálku uveďte: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ LOVO DIVADLO"

Termín ukončení příjmu přihlášek: doručením dne 04.05. 2023 do 14:00 hodin.

Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny.


Bližší informace:

Tony Vávra, ředitel

tel.: 773 686 481

e-mail: reditel@kclovos.cz


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.